Photo: J. Saunders

 

Events & Publications ເຫດການ​ສຳຄັນ ແລະ ການ​ຕີ​ພີ​ມຕ່າງໆ

Please scroll down to find the preliminary results of our work, including Discussion Papers and Workshop Presentations. 
All Discussion Papers are work in progress and are provided here to promote discussion. We welcome your comments via the
Contact Us page.

ກະລຸນາເລື່ອນລົງໄປທາງ​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາຜົນ​ໄດ້​ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກ​ເຮົາ, ຊື່​ງລວມມີເອກະສານທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົນທະນາ​ຕ່າງໆ ແລະ ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ. ເອກະສານທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົນທະນາ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ແລະ ຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົນທະນາ. ພວກເຮົາຍິນຕ້ອນຮັບທຸກຄຳຄິດເຫັນຈາກທ່ານ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ.
First Public Workshop, Vientiane, November 2015

Find the presentations to the first public workshop here.

 

1. Introduction.pdf

 

2. Soil Maps.pdf

 

3. Evidence Gap Maps.pdf

 

4. Value Chain Analysis.pdf

 

5. Food Insecurity Laos.pdf

 

 

These maps are provided for free, as they are. At this moment, we are not able to commit further resources to the analysis of this information. We decline any responsibility for the use of this information.

Soil Capability and Land Suitability

This paper presents soil property maps predicted on a 100m grid covering the northern provinces of Lao PDR. The properties predicted can be used to answer the question “what can this soil do?”, which describes the soil’s capability. Using the properties describing the soil’s capability and condition provides an opportunity to produce suitability maps, illustrated here using maize and rubber.

 

The maps, in.jpg format, can be downloaded here.

 

The maps, in .tiff format, can be downloaded here.

 

ຄວາມສາມາດຂອງດີນ ແລະຄວາມເຫມາະສົມຂອງດີນ

Photo: J. Saunders

Photo: J. Saunders

ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນນໍາສະເຫນີແຜນທີ່ຄຸນສົມບັດຂອງດີນ ທີ່ຄາດການເທີງຕາລາງ 100 ມ ກວມເອົາບັນດາແຂວງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ. ຄຸນສົມບັດດີນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄາດການ ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນການຕອບຄໍາຖາມ “ດີນນີ້ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້?” ຊື່ງອະທິບາຍເຖີງຄວາມສາມາດຂອງດີນ. ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມສາມາດແລະເງື່ອນໄຂຂອງດີນ ໃຫ້ໂອກາດໃນການຜະລິດແຜນທີ່ ທີ່ເຫມາະສົມ ຊື່ງໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບສາລີ ແລະຢາງພາລາ.
Food Security Interventions in the Northern Uplands Evidence Gap Map

An Evidence Gap Map of the impact of past interventions on food security is available here. We use the Evidence Gap Map (EGM) framework to assess what can be learned from past interventions regarding their impact on food security in the north of Lao PDR over the last 10 years. The FSNU EGM maps interventions by type, intended outcomes and type of evidence of impact presented. Only two interventions used counterfactual analysis, and in a substantial number of cases the impact of the intervention cannot be assessed using before-and-after comparisons. The implication is that the true impact on food security of a large number of interventions will never be known.

 

You can browse or search the FSNU EGM here.

ການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າໃນວຽກງານການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ, ໂຄງ​ຮ່າງແຜນ​ທີ່​ສະ​ແດງຊ່ອງ​ວ່າງທາງດ້ານການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີສ້າງໂຄງຮ່າງແຜນທີ່ສະແດງຊ່ອງວ່າງ ເພື່ອປະເມີນວ່າເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ ຈາກການແຊກແຊງກ່ຽວກັບການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາຄືແນວໃດ. ການສ້າງໂຄງຮ່າງແຜນທີ່ສະແດງຊ່ອງວ່າງ ຂອງການເຂົ້າໄປແຊກແຊງຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ​ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ດໍາເນີນນີ້ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງຕາມປະເພດ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຜົນກະທົບຂອງການແຊກແຊງ. ມີແຕ່ສອງການແຊກແຊງ ທີ່ໃຊ້ການວິໄຈແບບຄວາມເປັນຈີງທີ່ກົງກັນຂ້າມ ແລະໃນຈໍານວນກໍລະນີສຶກສາຫຼາຍກໍລະນີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບຂອງການ ແຊກແຊງ ບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ວິທີສົມທຽບກ່ອນແລະຫຼັງການແຊກແຊງ. ຫມາຍຄວາມວ່າ ຜົນກະທົບທີ່ແທ້ຈີງຂອງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຈາກການແຊກແຊງຈໍານວນຫຼາຍ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້.

Photo: J. Saunders

An empirical analysis of market integration 
for seven food markets in Lao PDR

Market integration is an important factor in ensuring that price changes in one market are transferred to another market. If markets are integrated, then those markets with no food scarcity will be able to respond to the price signals of the markets where there is local food scarcity, thus reducing price volatility and reducing the incidence of hunger. In this study we investigate the extent to which seven provincial food markets in Lao PDR are integrated, and which factors influence the degree of integration. We find that meat markets are more likely to be integrated than rice markets, and that the major factors which influence the degree of integration differ between commodities.

ການ​ວິ​ໃຈ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະສົມ​ປະສານ ເຂົ້າ​ສູ່ຕະຫຼາດ ຢູ່​ໃນ 7 ຕະຫຼາດ​ອາຫານ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ການ​ປະສົມ​ປະສານ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຕະຫຼາດ ແມ່ນ​ປັດ​ໃຈ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫມັ້້ນ​ໃຈ​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາຄາ ຢູ່​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຫນື່ງ ແມ່ນ​ຖືກ​ສົ່ງ ຕໍ່ໄປ​ເຖີງອີກ​ຕະຫຼາດ​ຫນື່ງ. ຖ້າວ່າ ຕະຫຼາດຫາກປະສົມ​ປະສານ​ກັນ ເວ​ລາ​ນັ້ນ ຕະຫຼາດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ອາຫານຈະ​ສາມາດ​ຕອບ​ຮັບ​ຕໍ່​ສັນຍານ​ທາງ​ດ້ານ​ລາຄາ​ຂອງ​ຕະຫຼາດທ້ອງ​ຖີ່​ນ​ທີ່​ຂາດ​ແຄນອາຫານ ເມື່ອ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຈະ ເປັນ ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ສະຫນອງ​ຕອບ​ໄວ ຕໍ່​ລາຄາ ແລະ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ​ຄວາມ​ອຶດຫິວ. ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ເມີນ​ຕະຫຼາດ​ອາຫານຢູ່​ໃນ 7 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ວ່າຕະຫຼາດ​ໃດ ທີ່ປະສົມ​ປະສານ ແລະ ປັດ​ໃຈ​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຕໍ່​ລະດັບ​ການ​ປະສົມ​ປະສານ. ພວກ​ເຮົາ​ພົບ​ວ່າ ຕະຫຼາດ​ຊີ້ນ ປະກົດວ່າ​ປະສົມ​ປະສານຫຼາຍ​ກວ່າ​ຕະຫຼາດ​ເຂົ້າ ແລະ​ປັດ​ໃຈ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຕໍ່​ລະດັບ​ການ​ປະສົມ​ປະສານ​ແມ່ນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນຢູ່​ໃນແຕ່ລະ​ຜະລິດ​ຕະພັນ.

Get in contact with us to be up to date with FSNU

ທ່ານ​ສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເພື່ອ​ຕິດຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ FSNU

CONTACT US

Funding from the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) is gratefully acknowledged.

COPYRIGHT 2016 FOOD SECURITY NORTHERN UPLANDS